top of page

F Harfi Teknik İngilizce Kelimeler

FABRICATE

imal etmek

FACE

yüz

FACILITY

hizmet, kolaylık, tesis

FACING

kaplama

FACING SAND

astar kumu (dökümcülükte)

FACTOR

faktör, etken

FAGOTING

demet yapma

FAHRENHEIT

fahrehayt ısı dercesi(kaynama noktası 212 F, donma noktası 32 F olan birim. (OF-32) 5/9=C

FAILURE

kusur, hata, başarısızlık, bozulma

FAILUREDENSITY

bozulma younluu

FAILUREFREQUENCY

bozulma frekansı, sıklıı

FAILURE COSTS

başarısızlık maliyeti

FAILURE RATE

bozulma hızı

FALE

malzeme hatalarından biri, pul, pul tabakalarının oluşması, ince tabaka

FALSE

sahte, yanlış

FAN

vantılator, fan

FANNING

havalandırma

FAN MOTOR

fan motoru

FAR

uzak

FASTEN

balamak, kapamak, sıkıca tesbit etmek

FATIGUE

yorulma (malzeme özelliklerinden biri)

FATIGUE CRACK

yorulma sonucu kırılma, yorulma çatlaı

FAULT

hat, arıza, kusur

FAULT FINDER

arıza bulucu

FEASIBILITY

yapılabilirlik, fizibilite

FEASIBLE

uygulanabilir

FEATHER

yay, kama, kuştüyü

FEED

besleme, takviye etme

FEEDER

besleyici elektrik sistemlerinde kullanılan güç kaynaı

FEEDING

besleme

FEED BACK

geri besleme, ters yönde besleme

FEED MIX

şarj harmanı

FEED WATER HEATER

besleme suyu ısıtıcısı

FEET

304.8 mm’lik ingiliz uzunluk ölçüsünün çoulu

FENCE

çıt vaya parmaklıkla çevirme

FENDER

korkuluk, çamurluk (oto)

FEROUS CHARGE

demir ihtiva eden şarj malzemeleri

FERRITE

demir karbon diyagramında “ferrit” yapısı (çok düşük karbonlu fazı)

FERRO-ALLOY

demir alaşım

FERRO-STEEL

gri pik demirin ticari ismi (alaşımlı)

FERROUS

demirli, demir esaslı

FERROUS METALLURGY

demir çelik metalurjisi

FERRY-BOAT

feribot, arabalı vapur

FETTLING

ocak tamiri

FETTLING MACHINE

püskürtme makinası

FIBRE

lif, fiber, ince tel

FIELD

alan (EL) arazi, tarla

FIELD DATA

sah verileri

FIFTEEN

onbeş

FILE

eelemek, dosyalamak, dosya

FILE HARDNESS

eski bir (potatif) sertlik deerlendirilmesi

FILLET

dar ve düz silme

FILTER

filitre, süzgeç, süzmek

FILTRATE

süzüntü, süzülmüş olan

FIN

rafyatör dilimi, motor silindiri üzerindeki soutma dilimleri, kaynaktan husule gelen çıkıntılar

FINAL INSPECTION

son muayene

FINAL REJECTION

kesin red

FINAL SLAG

tsfiyenin en sonunda alınan curuf

FINANCIAL

mali, parasal

FINE

ince, iyi, güzel

FINES

toz, elek altına düşenler

FINE CUSHING

ince kırma

FINE SIZE

ince ebatlı parça

FINISH

tamamlamak, bitirmek, cila, son işlem

FINISHED

bitmiş

FINISHING

tamamlama, bitirme

FINISHING LINE

tamamlama hattı, soul şerit hattı

FINISHING MILL

fimiş haddesi

FINISHING MILL HOOPER

şerit hadde gergi merdanesi (H)

FINISHING PASS

fimiş panosu, son bitirme pasosu

FINS (OVERFILLS)

fitil, haddeleme hatalarından biri

FIRE

yangın, ateş

FIRE BRICK

ateş tulası

FIRE CLAY

şamot çamuru

FIRE CRACK AND ROLL MARKS

haddeleme hataları, merdane yüzeyindeki çatlak ve bozuklukların malzeme yüzeyinde iz bırakması

FIRE EXTINGUISHER

yangın söndürme cihazı

FIRE RESISTING

ateşe dayanıklı

FIRING

ateşleme

FIRMLY

kuvvetle

FIRST

birinci, önde

FISH BOLT

cebire pernosu

FISH PLATE

cebire (ray balantı elemanlarından)

FISSURE

yarık, çatlak

FIT

geçme, uymak

FITTER

montör

FITTING

yardımcı parça, teferruat, uydurmak

FIVE

beş

FIX

sabitleştirme

FIXED POSTION LAYOUT

sabit konumlu yerleştirme

FLAME

alev

FLAME CUTTING

alevle kesme işlemi

FLAME HARDENING

alevle sertleştime

FLANGE

flanş

FLANGED

flanşlı

FLANGED  NUT

flanşlı somun

FLARE

boru azını havşa ile şişirmek

FLASH

çapak, alevlemek, parlamak

FLASK (MOLDING BOX)

dökümcülükte kullanılan kalıp

FLAT

düz yassı

FLAT BILLET

yassı kütük

FLAT FACE

düz yüzlü

FLEXIBLE

esnek

FLEXIBLITY

esneklik

FLOAT

yüzeyde kalmak, yüzmek, dibe çökmek

FLOATATION

yüzdürme

FLOAT AND SINK

kömürün yıkanabilirliini tesbit için yapılan deney

FLOOR

taban, zemin, döşeme

FLOOR PLATE

taban plakası

FLOW

akış

FLOW DIAGRAM

akış diyagramı

FLOW METER

debi ölçer

FLOW PROCESS CHART

süreç akım çizelgesi

FLOW RATE

debi

FLOW SHEET

akım şeması

FLUCTUATION

dalgalanma

FLUE

yanma kamarası (kok f.) gaz akıntı borusu, baca

FLUE DUST

baca tozu

FLUE GAS

baca gazı

FLUID

akışkan

FLUIDITY

akışkanlık

FLUME

oluk, yalak, kanal

FLUORSPAR

fluşpat

FLUSH

birden akmak, bol su ile temizlemek; taşkınlık

FLUSHING

gaz, toz v.s.nin birden fazlalaşması, hücum etmesi, çoalması

FLUSHING LIQUID

çalkalama suyu ™, boru hatlarının yıkama suyu

FLUX

erimesi güç gayri saf maddelerin erimesini kolaylaştıran ve bunlarla birleşerek erimiş demirden ayrıla-bilen sıvı bir curuf hasıl eden hammaddeler-kireçtaşı, dolomit gibi; kaynak tozu, lehim  pastası curuf yapıcı malzeme

FLYING

uçan, hareketli

FLYING SHEAR

uçar makas

FLYING SHEAR

uçar makas, döner makas

FLYING TUNDISH

uçar tandiş

FLYWHEEL

volan

FOAM

köpük, köpürmek

FOLD

katlamak, kat

FOLDING TEST

katlama deneyi

FOLDS

enlemesine ingot çatlakları.(sıvı metalin kalıp içindeki bozuk yerlere nufuz etmesiyle oluşur.)

FOOT

ayak, 304.8 mm. (ingiliz uzunluk ölçüsü)

FOOT OF RAIL

rayın ayak bölümü

FOR

için

FORCED COOLING

cebri soutma

FORCED DRAFT

cebri çekiş, aspiratörlü baca çekişi

FORECAST

tahmin

FOREIGN

yabancı

FOREMAN

ustabaşı, nezaretçi, formen

FORGE

dövme

FORGED STEEL

dövme çelik

FORKLIFT

forklift, çatallı kaldırıcı ve yükleyici

FORM

şekil, form

FORNING

dövme işlemi

FORWAND FEED

ileri besleme

FOUNDATION

temel, tesis etmek, vakıf

FOUNDRY

döküm, dökümhane

FOUR

dört

FOUR HIGH MILL

kuarto hadde, dörtlü hadde

FOUR STAND MILL

dört tezgahlı kontinü hadde

FRACTIONAL

bölümlü, parçalanmış bayaı kesir

FRACTION DEFECTIVE

kusurlu oranı

FRACTURE

kırılma

FRAME

iskelet, çatı, çerceve

FREE DISTRIBUTION

parametrik olmayan daılım, serbest daılım

FREE TIME

serbest zaman

FREIGHT

navlun, taşıma

FREQUENCY

frekans, sıklık

FREQUENCY DISTRIBUTION

frekans daılımı

FRESH

taze

FRICTION

friksiyon testere (souk testere)

FROM

……. dan

FRONT

ön, önden

FUEL

yakıt

FULL COMBUSTION

tam yanmalı

FUME

duman

FUNNEL

huni, oluk

FURNACE

fırın

FURNACE INWALL

fırın iç duvarı (YF)

FURNACE STOCK

fırın şarjı (YF)

FURNISH

teçhizat ile tahkim etmek, tefriş etmek

FUSE

erimek, eritmek, dinamit fitili, sigorta (EL)

FUSIBILITY

erime kabiliyeti

FUSION

erime, eriyerek birleşme, füzyon

bottom of page