top of page

İ Harfi Teknik İngilizce Kelimeler

ICE

buz

ICING

buzlaşma, donmuş

IDENTIFICATION

tanımlama, tayin, teşhis etmek, hüviyetini ispat etmek

IDLE

boş, işlemeyen, avare

IDLE

tahriksiz merdane

IDLE ROLL

rölantide çalışmak (OTO)

IDLING

eer, ise

IF

yakma, ateşleme, tutuşma

IGNITION

yakma, ateşleme, tutuşma

IGNITION FURNACE

kontak anahtarı

IGNITION KEY

aydınlatmak, ışıklandırmak

ILLUMINATE

aydınlatmak, ışıklandıremak

ILLUMINATION

tenvirat,aydınlatma

IMMERSE

batırmak, daldırmak

IMMERSION COATING

daldırma metodu ile yapılmış kaplama

IMPACT

çarpma, darb

IMPEL

tahrik etme

IMPELLER

tahrik edici, pervane, kanat

IMPERFECTION

eksiklik

IMPERVIOUS

su veya hava geçirmez, nufuz edilmez

IMPORT

ithalat, dışalım

IMPURE

karışık, kirli

IMPURITY

saflıı bozan madde

IN

içinde

IN-PROCESS INSPECTION

işlem sırasında muayene

INCANDESCENT

akkor

INCH

parmak (25.4 mm, ingiliz uzunluk ölçüsü)

INCLUSIONS

inklüzyon, çeliin içindeki çeşitli elemanlar

INCREASE

artmak, çoalmak

INCREMENT

artma, çoalma, artık

INCREMENTAL PROBABILITY OF FAILURE

belirli aralıkta bozulma ihtimali

INDEMNIFY

tazmin etmek, karşılamak

INDENDATION

çentik, çentik açma

INDENT

çentik yapmak, iz bırakmak

INDEPENDENCE

baımsızlık

INDICATE

gösterme, işaret etme

INDICATED

gösterilmiş

INDICATING PANEL

gösterge tablosu

INDICATION

gösterge

INDIVIDUAL

birey, birim

INDIVIDUALLY DRIVEN ROLLER

müstakil tahrikli role

INDUCED DRAFT (FORCED DRAFT)

cebri çekiş, eksoz yaptırma

INDUCTION

endüksiyon

INDUCTION HARDENING

indüksiyon akımıyla yapılan sertleştirme

INDUCTION HEATING

indüksiyon akımıyla yapılan ısıtma, tavlama

INDUCTION MOTOR

endüksiyon motoru

INDUSTRIAL ENGINEERING

endüstri mühendislii

INDUSTRIAL WATER

endüstriyel su

INERT GAS

soy gaz (KIM)

INFINITE

sonsuz

INGATE

meme

INGOING ROLLER TABLE

giriş role yolu

INGOT

ingot, tomruk , külçe

INGOTISM

aşırı derecede büyümüş, yayılmış dendritik kristaller ihtiva eden ingot iç yapısı

INGOT BUGGY

bogi, ingot taşımada kullanılan bir nevi özel vagon. (tahriksiz)

INGOT CAR

ingotları tav çukurları önünde taşıyabilen tahrikli özel araba

INGOT MANIPLATOR

haddelemede ingot çevirici mekanizma

INGOT MOULD

ingot kalıbı

INGOT MOULD FOUNDRY

ingot kalıbı dökümhanesi

INGOT PUSHER

ingot iticisi

INGOT STRIPPING

sıyırma, ingotu kalıptan çıkarma, sıyırma

INGOT TURNERS

ingot çevirici

INGOT TURN TABLE

ingot çevirme masası

INGRESS

girme

INHALATION

nefes yolu ile içine çekme

INHERENT WEAKNESS FAILURE

yapısal zayıflık bozulması

INHIBITOR

önleyici, yavaşlatıcı, sınırlayıcı

INITIAL

başlabgıç; birinci; evvel ki parafe etmek

INITIAL CREEP

sürünmenin başlangıcı

INJECTION

içine püskürtme

INJECTOR

enjektör

INLET (INPUT)

giriş, girdi

INNER RACE

rulmanda iç masura yuvası

INOCULANT

aşılayıcı

INPUT

giriş

INSERT

ilave, içine yerleştirmek

INSIDE

iç, iç taraf

INSIDE DIAMETER

iç çap

INSIDE SCREW RISING STEM

iç kaldırma vidası şaftı (vana tenii)

INSOLUBLE

erimeyen, çözülmeyen (KIM)

INSOLUBLE

erimeyen, çözülmeyen (KIM)

INSPECT

muayene etmek, teftiş etmek

INSPECT

muayene etmek, teftiş etmek

INSPECTION

muayene, yoklama, teftiş

INSPECTION

muayene, yoklama, teftiş

INSPECTION BY VARIABLES

deişkenlere göre muayene

INSPECTION LOT

muayene partisi

INSPECTION  BY ATTRIBUTES

nitel muayene

INSPECTION  DIAGRAM

muayene diyagramı

INSPECTION  TABLE

muayene masası, kontrol ızgarası

INSPECTOR

muayene eden, enspektor

INSTALL

inşa etmek, tesis kurmak

INSTALLATION

inşaat, tesis, montaj

INSTALLATION SPECIFICATION

montaj şartnamesi

INSTANT

ani, derhal, içinde bulunduu an

INSTANTANEOUS

an, lahza, enstantane

INSTANT OF FAILURE

bozulma anı

INSTRUCTION

talimat, malumat

INSTRUCTION BOOK

talimat kitabı, kullanma kılavuzu

INSTRUMENT

alet, edavat, enstrüman, teçhizat

INSTRUMENTATION

alet edevatla iş görme. Bilhassa hassas ölçü

INSULATION (INSULATING)

izolasyon, tecrit (EL)

INSULATOR

izolator

INSURANCE

sigorta (kaz, yangın v.s için)

INSURE

sigorta etmek, emniyet altına almak

INTEGRAL CONTROL

tümlevsel denetim

INTEGRATED

entegre, tam bütün halinde, bütün kısımları bir arada

INTEGRATED IRON AND STEEL PLANT

entegre demir çelik tesisleri

INTENSIFY

şiddetini arttırmak, kuvvetlendirmek

INTENSITY

şiddet, keskinlik, kesafet younluk

INTERCEPT (HEYN) PROCEDURE

kristal büyüklüü tesbit metodu

INTERCHANGEABLE

deiştirilebilir, birbirinin yerine konulabilir

INTERMEDIATE

arada, ortada, orta derece

INTERMEDIATE PRESSURE

ortalama basınç

INTERMEDIATE TRAIN

ara hadde grubu

INTERMESHING

işlem aı

INTERMITTENT

fasılalı, kesintili

INTERMITTENT FAILURE

geçici bozulma

INTERMITTENT  PROCESS

aralıklı süreç

INTERNAL

iç (dişi vida için)

INTERNAL CHILL

iç soutucu

INTERNAL COMBUSTION

içten yanmalı

INTERRUPTED QUENCHING

inkitalı su verme

INTERVAL

aralık

INTITIATE

balatmak, alıştırmak

INVALID

hükümsüz, geçerli olmayan

INVERSE

ters (orantı)

INVERT

çevirmek

INVESTMENT

yatırım

INVOLUTE

envolvent (dişli çarklar)

IN LINE

aynı eksende

IN TANDEM ARRANGEMENT

haddelerin tandem sisteminde yerleştirilmesi (aynı hat üzerinde sıralanmış kontinü tip tezgahlarda haddelenen malzeme aynı anda birkaç tezgahta bulunabiliyorsa buna “in tandem” dizilişi denir.

IRON

demir (Fe)

IRON BODY ALLOY TRIM

alaşım kaplı demir gövde

IRON BODY BRONZE MANTLED

bronz kaplı demir gövde

IRON FLUXING

kalkerli demir cevheri

IRON MAKING

demir (pik) imali

IRON NOTCH

döküm delii (yüksek fırında sıvı pikin çıkış yaptıı delik)

IRON ORE

demir cevheri

IRON RUNNER

sıvı pikin fırından potaya doru akarken içinden geçtii kanal

IRON SCRAP

pik hurdası

IRON TAPE-HOLE DRILL

yüksek fırında maden deliini açmada kullanılan makina

ISLEY SYSTEM

iki bacalı cebri çekişli rejenaratif sistem (sanayi fırınlarında)

ISOKOM

izoviskotize sabitesi

ISOLATE

ayırmak, tecrit etmek

ISOLATED

tecrit edilmiş, tek

ISOLATION

yalıtım, tecrit, izolasyon

ISOMETRIC

eşit ölçülü, aynı ölçüde

ISOMETRIC DRAWING

bir ölçülü resim, eşit ölçülü resim

ISOMETRIC SYSTEM

bir ölçülü sistem

ISOMORPHIC

bir biçimli, eşit şekilli

ISOTHERMAL

eş sıcaklık dereceli

ITEM

madde, kalem (adet)

I BEAM (JOIST)

I profili

bottom of page