top of page

P Harfi Teknik İngilizce Kelimeler

PACKAGING

ambalajlama, paketleme, salmastra

PACK CARBURIZING

sementasyon

PACK MILL (FINISHING MILL)

ince saçlar ve kalaylı tenek imalinde kullanılan haddehane

PAINTING

boyamak

PALLET

palet

PALLET ROLLER

palet makarası

PALM OIL

palmiye yaı

PANEL

tablo, pano

PAN CONVEYOR

tavalı götürücü

PAPER

yazı, tebli, kaıt

PARALLEL

paralel

PARAMETER

parametre

PART

parça

PARTIAL FAILURE

kısmi bozulma

PARTICLE

tane, zerre

PARTICLE SIZE

tane büyüklüü

PARTING LINE

mala seviyesi

PARTS LIST

parça listesi

PASS

paso, merdane pasosu, geçmek, geçirmek

PATCH

yama, yamamak, tamir etmek

PATENT

patent

PATROL INSPECTION

teftiş muayenesi

PATTERN

şekil, örnek, numune, patron

PATTERN NUMBER

şekil numarası

PAVE

taş v.s ile döşemek

PAVING

döşeme, parke, kaldırım

PAY-BACK METHOD

geri ödeme yöntemi

PAY-BACK PERIOD

geri ödeme süresi

PAYOFF REEL

boşaltma makarası

PAY OUT METHOD

kendi kendine ödeme metodu

PEACE

barış, sulh

PEAK

tepe,pik nokta (uç nokta)

PEARLITE

perlit, oldukça iri taneli çelik yapısı

PEENING

çekiçle düzeltmek, çekiçlemek

PEEP SIGHT

yüksek fırında tüyer-gözetleme delii

PELLET

pelet, topak

PENALTY

ceza

PENETRASCOPE

sertlik test cihazı

PENETRATE

nufuz etmek

PER

beher

PERCENTAGE

yüzde, yüzdelik

PERFORATE

delmek, delik açmak

PERFORMANCE

performans, iş görme yetenei

PERIPHERAL SPEED

çevresel hız

PERMEABILITY

geçirgenlik, permeabilite

PERMENANT MOULD

kokil kalıp

PERMUTATION

deişik sıralama

PERPENDICULAR

dik (şakuli)

PERSON

kişi, şahıs

PERSONNEL

personel, iş yeri çalışanları

PERSONNEL REQUISITION

personel istei

PHASE

safha, kademe, faz (EL) bir sistemin özellikle çözeltilerin belirli şarlarda oluşan homojen bir yapısı (MET)

PHASE SHIFT

faz kayması

PHOSPHORUS

fosfor

PHYSICAL

fiziksel, maddi

PHYSICAL PROPERTIES

fiziksel özellikler

PH VALUE

pH deeri

PICKLE

dekapaj, dalama

PICKLE LINE

asitleme hattı (H)

PICKLING LINE

dalama hattı, asitleme, temizleme

PICKLING RACK

asitle temizlemede saçların konulduu özel kafes

PIECE

parça, adet

PIER

payanda

PIERCE

delmek

PIERCING MILL

kütüün içi delinip dikişsiz boru imal edilen tezgah

PIG

pik demir

PIG CASTING MACHINE

pik döküm makinası

PIG FEED SPOUT

sıcak maden yolluu

PIG IRON

pik demir

PIG IRON MACHINE

pik döküm makinası

PILE

yıın, küme, istif kazık kazık çakmak, yımak

PILER

istifleyici (H)

PILER TABLE

istifleyici masası

PILE DRIVER

şahmerdan

PILE LEVEL INDICATOR

istif, seviye göstergesi

PILING

kazık işleri

PILING

inşaat temeline kazık çakmak

PILLAR

sütun, direk

PILLAR CRANE

dikme vinci

PILLOW BLOCK

yatak gövdesi, yatak muhafazası, destek görevi yapan blok parça

PILOT LAMP

pilot lambası

PILOT LIGHT

pilot alevi

PILOT LOT

pilot parti

PILOT PLAN

arsa parsel planı

PIMPLES

kabarcıklar

PIN

pim, ine

PINCH

kıstırmak, sıkıştırmak

PINCH ROLL

sıkıştırma merdanesi

PINCH ROLL

sıkıştırma merdanesi

PINHOLE POROSITY

karıncalanma (Mlz. kusuru)

PINION

küçük dişli

PINION SHAFT

dişli mil, pinyon şaftı

PINION STAND

pinyon dişli kutusu, şanzıman (H)

PIN COTTER

maşalı pim, kopilya

PIN SPLIT

kopilya

PIPE

boru

PIPE FITTING

rekor, manşon gibi boru malzemesi

PIPE LINE

boru hattı

PIPE MILL (PIPE WORK)

boru fabrikası

PIPE RACK

boru taşıyıcı direkler dizisi

PIPE SUPPORTS

boru sportları

PIPE THREAD

Amerikan konik boru vidası (NPT)

PITCH CIRCLE

bölüm dairesi

PITCH DIAMETER

bölüm dairesi (dişli) böür çap (vida)

PITTING

çukurlaşma, yüzeyde girintiler oluşması, karıncalanma

PIVOT

bir eksen etrafında (dönebilir)

PLACE

yer yerleştirmek

PLACED

yerleştirilmiş

PLAIN

düz, basit, sade, harcı alem

PLAIN CARBON SCRAP

adi karbon çelii hurdası

PLAIN END

düz taraf

PLAN

plan, taslak

PLANE

yüz, satıh

PLANETAR MILL

kontinü sistemde slabdan bobin bant elde eden özel hadde sistemi

PLANT

fabrika, tesis, bitki

PLANT LAYOUT

fabrika yerleştirme planı

PLANT LOCATION

fabrika kuruluş yeri

PLANT UTILITES

fabrika yardımcı tesisleri

PLASTER MOULD

alçı kalıp

PLASTIC

plastik, şekil verilebilir, yorulabilir

PLASTICITY

şekillendirilebilme, plastisite

PLASTIC DEFORMATION

youruk bozunum

PLATE

levha, plaka

PLATEN

baskı levhası, daktilo makinası şaryosu

PLATE LEVELLER

levha dorultucu (H)

PLATE MILL

levha haddehanesi

PLATE SHEAR

levha makası

PLATE SHEAR GAG

levha makas baskısı

PLATE STACK

levha stok yeri

PLATFORM

zemin, platform

PLATING

kaplama

PLIERS

pense

PLUG

tapa, tıpa, tıkaç, fiş (EL)

PLUG COCK

musluk valf

PLUG ROLLING MILL

mandrelli boru haddehanesi

PLUMMER BLOCK

yatak

PLUNGER

dalgıç

PLUS

artı

PNEUMATIC

pünomatik hava ile çalışan

PNEUMATIC CHISEL

havalı keski tabancası

PNEUMATIC HAMMER

havalı dövme tabancası

POCKET

cep, kovuk

POINT

nokta, sivri uç, puan

POINT EVALUATION SYSTEM

puanla deerlendirme sistemi

POLE

direk, kutup

POLISH

cilalamak, parlatmak, cila

POLISHED

cilalanmış, parlatılmış

POLLUTION

kirlenme

POLYVINYL CHLORIDE

PVC malzeme (KM)

POPULATION

küme, nufus

PORE

gözenek

POROSITY

gözenekli olma hali

POROUS

gözenekli

PORT

liman, liman şehri, brulör boşluu

PORTABLE

taşınabilir, portatif

POSITION

yer, mevki, yerleştirme, iş, pozisyon

POST

posta, kazık, direk, konsol direi (H)

POST-TENSIONING

beton dökümü yapıldıktan sonra, çelie gerilim tatbik ediliyor.

POUND

0,453 kg için çoul

POUND PER SQUARE INCH ABSOLUTE

0,0703 kg/cm² (mutlak basınç)

POUR

dökmek

POURING BASIN

döküm havuzu

POURING CUP

dökümün ilk akıtıldıı hazne kısmı

POURING PIT

döküm çukuru

POWDER, DUST

toz

POWDERED LIME

toz kireç

POWDER METALLURGY

toz metalurjisi

POWER

enerji, kuvvet, güç, takat

POWERFUL

güçlü

POWER CENTER

kuvvet santralı

POWER DISTRIBUTION SYSTEM

enerji daıtma sistemi

POWER HOUSE

kuvvet santralı (EL)

POWER INPUT

sisteme verilen güç

POWER PLANT

kuvvet santralı (EL)

POWER STATION

kuvvet santralı (EL)

POWER TAKE OFF

enerji giriş ucu, motor balantısı

POWER TRANSMISSION LINE

enerji nakli hattı (EL)

PO CAR

ingot arabası (tavçukurları hadde arasında ingot taşıyor.)

PRACTICE

deneyim

PRE-SET WEIGHT

önceden tesbit edilmiş aırlık basmak, sıkıştırmak, sıkmak

PRECIPTATION

çökeltme, çökelme

PRECISION

hassasiyet, dakiklik

PRECISION SCALE

hassas kantar

PREDICTED MEAN LIFE

kestirilen ortalama ömür

PREDICTED RELIABILITY

kestirilen güvenirlik

PREHEAT

ön ısıtma

PRELIMINARY

giriş, ön söz, başlangıç

PRESENT VALUE

bugünkü deer

PRESEPARATOR

ön ayırıcı

PRESET

ön ayar, önceden ayarlanmış

PRESS

basmak, sıkıştırmak, sıkmak, pres etmek

PRESSED

sıkıştırılmış, tazyik edilmiş, pres edilmiş

PRESSURE

basınç, tazyik, sıkma

PRESSURE CASTING PRESSURE

basınçlı döküm

PRESSURE LUBRICATION

basınçlı yalama, cebri yalama

PRESS FORGING

presleme

PRESTRESSED (PRETENSIONING)

ön gerilimli

PREVENTIVE

önleyici

PRICE

fiyat

PRIMARY

birinci, ilk, ana

PRIMARY CRUSHER

ön kırıcı

PRIMER

astar, öncü

PRIME PILER

birinci, istifleyici (H) (KT)

PROBABILITY

olasılık, ihtimal

PROCESS

prose, işlem

PROCESSING FACILITES

işlem yapılan tesisler

PROCESSING FLOW SHEET

proses akım şeması

PROCESS CAPABILITY

işlem yetenei

PROCESS CONTROL

süreç denetim

PROCESS LAYOUT

işleme göre yerleştirme

PROCESS OUT OF CONTROL

kontrol dışı işlem

PROCESS STEAM

işletme buharı

PROCESS TOLERANCE

işlem toleransı

PROCESS UNDER CONTROL

kontrol altına alınmış işlem

PRODUCE

üretim, istihsal yapmak

PRODUCT

mamul, ürün

PRODUCTION

üretim, imalat, istihsal

PRODUCTION CAPACITY

üretim kapasitesi

PRODUCTION FACILITIES

üretim tesisleri

PRODUCTION PLANNING AND CONTROL

üretim planlama ve kontrol

PRODUCTION PROCESS

üretim süresi

PRODUCTION RATE

produktive, randıman, verimlilik

PRODUCT FLOW

mamul akımı

PRODUCT LAYOUT

mamule göre yerleştirme

PRODUCT LIABILITY

mamul güvenirlii

PRODUCT QUALITY

mamul kalitesi

PRODUCT SPECIFICATION

mamul şartnamesi

PROFICIENCY

ustalık, bilgi, yeterlilik

PROGRESS

ilerleme, terakki, gelişme

PROGRESSIVE

ilerleyen, tedrici, tedricen artan

PROGRESSSIVELY

artarak

PROJECT

proje

PROMARY SCREEN

ön elek, ön eleme

PROMARY SLAG

ilk curuf

PROOF

ispat, delil; tecrübe, deneme; dayanıklı, geçirmez

PROOF STRESS

elastik sınırı

PROPEL

sevk etmel, tahrik etmek, itmek

PROPELLER

pervane

PROPELLER BLADE

pervane kanadı

PROPER

uygun

PROPERTY

özellik

PROPORTION

orantı

PROPORTIONAL

orantılı

PROPORTIONAL BAND

oransal band

PROPORTIONAL CONTROL

oransal denetim

PROPOSAL

teklif

PROTECTION SETTING

koruma ayarları

PROVIDE

temin etmek, tedarik etmek

PUDDLE IRON

işlenmemiş ham demir

PUGH-TYPE LADLE

torpido tip, yüksek fırın sıvı maden potası

PUG MILL

çamur deirmeni

PULLEY

makara, kasnak

PULP

sulu vaziyette maden tozları (sebze meyve posası)

PULPIT

kabin, kabine

PULVERIZE

zerrecikler haline getirmek, pulverize etmek

PULVERIZER

pulverizatör

PUMP

popma, tulumba

PUMP BODY

pompa gövdesi

PUNCH

zımba, delme, zımbalama

PUNCHED-CARD

delikli kart (I.B.M makinalarında kullanılan delikli kart)

PUNCHING

satın alma, mübayaa

PUNCH CENTER

nokta zımbası

PURCHASER

satın alan

PURGE

temizlemek

PURIFICATION

arıtma

PURIFY

tasviye etmek, saflaştırmak

PURIFYING (REFINING)

arıtma, tasfiye

PURITY

safiyet, saflık

PUSH

itmek, sürmek

PUSHER

itici

PUSHER FURNACE

itmeli tip fırın

PUSH BACK

geriye itmek

PUSH IN

itip içeri sokmak

PUT

koymak, yerleştirmek, bırakmak

PYRAMID

piramit

PYRITE

pirit

PYROMETER

pirometre

PYROMETRIC

pirometrik, yüksek sıcaklık derecelerini ölçme

PYROMETRIC CONE

pirometrik seger piramidi, yüksek sıcaklık dercelerini ölçmede kullanılan numaralanmış küçük piramitler

PYROMETRIC CONE EQUIVALENT

piramit muadilleri (tav fırınları)

bottom of page