top of page

R Harfi Teknik İngilizce Kelimeler

RACE

rulman bilezii

RACK

kramayer, diş taraı, raf

RACK PIPE

boru taşıyıcı direkler dizisi

RADIAL

radyal, merkezden uzaklaşan

RADIATION

ışıma, radyasyon

RADII

yarı çap

RADIUS

yarı çap, radüs, korkuluk

RAIL

ray, parmaklık, korkuluk

RAILROAD

demir yolu, tren

RAILROAD CAR

tren vagonu

RAILROAD NETWORK

demiryolu şebekesi

RAIL BRANDING

rayın markalanması, damgalanması

RAIL HEAD

rayın mantar kısmı

RAIL JOINT BARS

ray balantı elemanları (cebre, ergo, krepo)

RAIL SLITTING MILLS

hurda rayları haddeleyen özel hadde tezgahları (rayı, boyuna ü.e yarıp haddelemek suretiyle üçayrı cins malzeme üreten tesis)

RAIL TRACK

demir yolu hattı

RAISED FACE

alından yükselen (flanş için)

RAM

itici (KOK F)

RAMMED

dövülmüş

RAMMING

dövme

RAMMING MIXES

fırın tabanlarına dövülen özel malzemeler

RAMP

şarj yolu, skip rampası (YF) rampa meyilli satıh

RANDOM

tesadüfi, raskele

RANDOMISATION

tesadüfen olan

RANDOM EFFECTS

rastgele etkiler

RANDOM SAMPLE

rastkele numune

RANGE

açıklık

RANTABLITY

kar oranı

RATE

nispet, rayiç, fiyat, sınıf, hız

RATED CAPACITY

tayin edilmiş hacim veya kapasite, nominal kapasite

RATED PRESSURE

nominal basınç

RATE OF RETURN

geri kazanım oranı

RATING

veri

RATIO

oran

RAW

ham

RAW MATERIAL

ham madde

RAW MATERIAL

ham madde

RAW WATER

ham su

REACTION

tepkime reaksion

REACTIVE ENERGY

reaktif enerji

REACTOR

tepkime kabı, reaktör

REAM

rayba

REAR TABLE

hadde çıkış masası

REBUILD

yeniden inşa etmek

RECEIVE

almak, kabul etmek

RECEIVING HOPPER

şarj silosu

RECEIVING INSPECTION

alım muayenesi

RECEPTACLES

muhafaza, kap

RECIPROCATE

gidip gelmek, ileri geri hareket etmek

RECIPROCATING COMPRESSOR

pistonlu kompresör

RECIRCULATING

devridaim

RECIRCULATION SUMP

devirdaim havuzu

RECLAIMER

stoktan alma makinası

RECORD

kaydetmek, rekor (en üsütnü)

RECORDER

yazıcı, kayıt edici

RECRYSTALLIZATION

yeniden kristalleşme, yeniden billurlaşma

RECTANGLE

dikdörtgen

RECTANGULAR

dikdörtgen şeklinde

RECTANGULAR PRISM

dikdörtgen prizma

RECTIFIER

dorultucu

RECTIFY

rectifiye etmek

RECUPERATOR

rekuperator (tav çukuru) ısı enerjisini geri kazanıcı

RED

kırmızı

REDUCE

azaltmak, indirmek, indirgemek, oksijeni almak (KIM)

REDUCED INSPECTION

gevşek muayene. (küçültülmüş muayene)

REDUCING VALVE

azaltma vanası

REDUCTION

azaltma, indirme, redüksiyon (YF) indirgemek

REDUNDANCY

fazlalık

RED LEAD

sülyen boya

RED SHORTNESS

kızıl yırtılma (Yüksek kükürtlü çeliin normal tav sıcaklıında tane sınırlarındaki FeS ün eriyip haddelemede çatlaa yol açması)

REEL

makara, bobin, makaraya sarmak

REELING

sarma

REFERENCE

referans

REFINE

arıtmak, tasfiye etmek

REFINERY

rafineri (KIM)

REFLECT

yansıtmak, aksettirmek

REFLECTANCE

yansıma faktörü

REFRACT

kırılmak, sapmak

REFRACTORINESS

ateşe dayanım

REFRACTORY

kolay erimez, ateşe dayanıklı

REFRACTORY BRICK

ateş tulası

REFRACTORY MATERIAL

ateşe dayanıklı malzeme

REFRIGERATION

soutma

REGENERATION

geri kazanım

REGENERATOR

ejenerator

REGISTER

sicil kartı

REGULAR

regülatör, ayarlayıcı, düzenleyici

REGULATE

regüle etmek, düzenlemek

REHEAT

yeniden tavlama

REINFORCE

takviye etmek, kuvvetlendirmek

REINFORCED CONCRETE

betonarme

REINFORCING ROD

betonarme demiri

REINFORCING STEEL

beton çelii

REJECT

red etmek, seçip atmak, işe yaramaz mamul (H)

REJECTION

red

RELADLE

tam karışmayı temin için ocaktan çıkmış çeliin bir potadan dierine aktarılması

RELATIVE FREQUENCY

nisbi frekans (sıklık)

RELATIVE HUMIDITY

nisbi nem

RELATIVE HUMIDITY

nisbi (baıl) nem

RELATIVE PRESSURE

baıl (nisbi) basınç

RELATIVE SLOPE OF OPERATING CHARACTERISTIC CURVE

işlem karakteristii erisi nisbi eimi

RELAY

basınç

RELEVANT FAILURE

ilgili bozulma

RELIABILITY COMPLIANCE TEST

güvenirlik uyum deneyi

RELIABILITY DATA

güvenirlik verileri

RELIABILITY ENGINEERING

güvenirlik mühendislii

RELIEF

boşaltma, rahatlama

RELIEF VALVE

emniyet subabı, basınç, sınırtlayıcı vana (akışkan teknii)

RELIEVE

boşalt, rahatlat, boşaltmak

RELINE, RELINING

yeniden rerakter ile astarlama (fırın)

REMARK

not, açıklama

REMOTE CONTROL

uzaktan kontrol

REMOVE

uzaklaştırmak, yok etmek

REPAIR

tamir etmek

REPAIRABLE

tamir edilebilir

REPAIR KIT

tamir takımı

REPAIR PART

yedek parça

REPAIR SHOP

tamirhane

REPAIR SHOP

tamirhane

REPEATABILITY

tekrarlanabilirlik

REPEATER

viraj (haddelerde)

REPELLENT

def edici

REPETITIVE PROCESS

tekrarlı süreç

REPLACEMENT

yerine ikame etmek

REPLICATION

tekrarlanma

REPORT

rapor, haber vermek, bildirmek

REPRESENT ATIVE SAMPLE

temsili numune

REPRODUCIBLE

kopya çıkarılabilir, üretilebilir, çoaltılabilir

REQUIRED

istenen (miktar)

REQUIRED TIME

gerekli zaman

RESEARCH

araştırma

RESERVE

yedek olarak saklamak, ayırmak

RESERVOIR

sarnıç, depo, tank

RESIN

reçine

RESIST

direnç, göstermek

RESISTANCE

resıstans, direnç

RESISTANT

dirençli

RESOURCE

kaynak, memba, yatak

RESPONSE

karşılık, çıkış

RESTING GUIDE

taban yolluu

REST ALLOWANCE

dinlenme payı

RETAINNER

tutucu, filitre

RETENTION

alıkoyma, tutma

RETRACT

geri alma, geri çekme

RETRACTABLE

geri çekilebilir

RETURN ROLL

ters istikamete dönen merdane geri, ters, aksi, tersine çevirmek, geri çevirmek

REVERSIBLE

geri dönebilir, her iki yöne de dönebilir (H) tersinir

REVERSING CONVEYOR BELT

tersine konveyör bant

REVERSING MILL

reversibil (tersinir)(iki istikamette dönebilir) hadde

REVISION

deiştirme, revizyon

REVOLUTIONS PER MINUTE (R.P.M)

dev./dak.

REVOLVE

döndürmek, çevirmek

RHEOSTAT

reosta, direnç

RIB

nervür

RIBBED BAR

nervürlü yuvarlak çubuk

RICH ORE

zengin cevher

RIGHT

sa taraf, doru

RIGID

esnemez, rijit

RIMMED STEEL

kaynar çelik

RING

bilezik, çember

RINSING UNIT

asitle temizlenecek bantların alkali banyosu sonrası su ile temizlenmesi, çalkalama, durulama ünitesi

RISER

dökümlerde çıkıcı, besleyici

RISER NECK

çıkıcı boynu

RISER PIPE

döküm yolluu, (döküm teknii)

RISER SLEEVE

çıkıcı gömlei

RISK

risk

RISK ASSESSMENT

risk analizi

RISK EVALUATION

risk deerlendirmesi

RIVET

perçin

ROAD NETWORK

karayolu şebekesi

ROASTING

kavurma

ROBABILITY DISTRIBUTION

olasılık daılımı

ROBABILITY LIMITS

olasılık limitleri

ROBUST

salam kuvvetli

ROCKER

külbütör, piyano (OTO), pandül, yuva

ROCKER ARM

külbütör kolu

ROCKWELL HARDNESS

çok sert yüzeylerde elmas koni ile yapılan serrtlik ölçümü, rokwell sertlii

ROCK DRILL

kaya delme matkabı

ROD

çubuk piston kolu, yuvarlak çubuk malzeme

ROD MILL

çubuk haddesi

ROLL

merdane, rulo, haddelemek, yuvarlamak

ROLLED IN SCALE

haddeleme hatalarından bir tanesi, malzemeye tufal batması

ROLLER

role, makara, merdane, masura

ROLLER BEARING

masuralı yatak

ROLLER BEARING

roleli yatak, makaralı yatak, rulman masuralı yatak

ROLLER BREAST

yardımcı merdane

ROLLER CONVEYOR

merdaneli konveyör

ROLLER ENTRY GUIDE

makaralı giriş yolluu

ROLLER EXIT TWIST GUIDE

makaralı çıkış çevirici yolluu

ROLLER FLATTENING

rolenin aşınıp düzleşmesi

ROLLER HOLDER

makaralı yolluk kasası çenesi

ROLLER LEVELLER

merdane dorultma tezgahı

ROLLER TABLE

role yolu

ROLLER TABLE

merdaneli masa

ROLLER TABLE

merdaneli masa

ROLLER TWISTER GUIDE

makaralı çevirici yolluk

ROLLER TWIST GUIDE

makaaralı çevirici yolluk

ROLLING

haddeleme

ROLLING FACILITIES

haddehane tesisleri

ROLLING LINE

haddeleme ekseni (paso dizaynında kullanılan bir terim)

ROLLING MILL

haddehane

ROLL BARREL

merdanenin kullanılabilir boyu

ROLL CHANGING RIG

süratlı merdane deiştirebilmek için kullanılan teçhizat, donanım

ROLL COOLANT

merdane soutucu mayi (H)

ROLL COOLANT

merdane soutucu mayi

ROLL CRUSHER

merdane kırıcı

ROLL DEFLECTOR

saptırma merdanesi

ROLL FEEDER

döner tambur besleyici

ROLL GRINDER

merdane rektifiye tezgahı

ROLL HOT. COLD TEMPLATE

sıcak, souk mastar

ROLL HOUSING

merdane taşıyıcı gövde, hadde ayaı

ROLL LATHE

merdane tornası

ROLL MALE FEMALE TEMPLATE

erkek, dişi mastar

ROLL PASS DESIGN

paso dizaynı

ROLL PROCESSING ROLL

ilk hazırlama merdanesi

ROLL RAGGING

merdane yüzeyine çentik (tırnak) açma. Böylece kapma kolaylaşır.

ROLL SHOP

merdane taşlama atelyesi

ROLL SPINDLE

haddehanelerdeki spindil şaft

ROLL STAND

hadde tezgahı

ROLL TABLE

merdane masası

ROLL TABLE FEEDER

döner tabla besleyici

ROLL TEMPLATE

mastar(merdane için)

ROLL TURNING SHOP

tornalama atölyesi

ROOD PASS

haddelemede ilk paso

ROOF

tavan

ROOT

kök, karekök

ROOT GAP

merdaneler arasındaki hava boşluu

ROPE

halat, ip, sapan

ROPE WIRE

halat teli

ROTARY

döner

ROTARY CONVERTER

döner konverter fırın

ROTARY COOLER

döner soutucu

ROTARY JOINT

döner mafsal (akışkan teknii)

ROTARY KILN

döner fırın

ROTARY SHEAR

döner makas

ROTATING

dönen

ROTATING HOPPER

döner silo

ROTATION

dönme

ROTOR

rotor

ROUGH

kaba

ROUGHER

kaba işlem yapan ekipman

ROUGHING

hazırlama

ROUGHING MILL

hazırlama haddesi

ROUGHING MILL

hazırlama haddesi

ROUGHING STAND

hazırlama grubu tezgahı

ROUGHING TRAIN

hazırlama grubu

ROUND

yuvarlak, daire, devir, yuvarlak yapmak

ROUND CORNERED SQUARE

yuvarlak köşeli kare malzemeler (hadde mamulü)

ROUTING

sıralama

ROW

sıra, dizi

RUBBER

lastik

RUBBER-WHEELED VEHICLES

lastik tekerlekli taşıtlar

RULER

cetvel

RUN

işlemek, akmak, çabuk gitmek, koşmak

RUNNER

döküm kanalı, yolluk

RUN IN

giriş

RUN OUT

çıkış

RUN OUT TABLE

çıkış masası

RUPTURE

kırılma, kopma

RUST

pas, paslanmak

RUST-RESISTING-COMPOUND

paslanmayı önleyici bileşikler

RUSTING

paslanan

RYN IN TABLE

giriş masası

bottom of page